Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

Vuonna 2003 voimaan astunut translaki tai oikeammin Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta säätelee niitä edellytyksiä, joilla transsukupuolisen henkilötunnus ja juridinen sukupuoli voidaan korjata. Laki käyttää vanhentunutta termiä transseksuaali oikeamman transsukupuolisen asemesta.

Laissa juridisen sukupuolen ja henkilötunnuksen korjaaminen kytketään lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon. Henkilön tulee

1) esittää lääketieteellinen selvitys siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) olla täysi-ikäinen;

3) eikä olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Poikkeuksena yleisestä säännöstä laki mahdollistaa juridisen sukupuolen ja henkilötunnuksen korjaamisen myös avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle, jos puoliso antaa suostumuksen avioliiton muuttamiseksi korjauksen yhteydessä rekisteröidyksi parisuhteeksi tai päin vastoin.

Lakiteksti http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut lain pohjalta tarkempia määräyksiä lain tarkoittaman tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä Transasetuksessa.

Lakia ja sitä täydentävää asetusta pidettiin aikanaan merkittävänä edistysaskeleena transsukupuolisten oikeuksien tunnustamisessa ja hoidon järjestämisessä. Lakia ja asetusta on kritisoitu erityisesti siksi, että ne sivuuttavat kokonaan muiden transihmisten ja erityisesti transgendereiden hoidon järjestämisen. Muita kritiikin kohteita ovat juridisen sukupuolen korjaamisen sitominen lisääntymiskyvyttömyyteen sekä se, että avoiliitto tai parisuhde muutetaan hallinnollisella päätöksellä toiseksi. Viimeksi manittu asia korjautuu, jos toistuvat aloitteet avioliittolain muuttamiseksi johtavat Ruotsin ja Norjan sekä eräiden muiden maiden mallin mukaiseen neutraaliin avioliittolakiin.